Skip to content

21C Performance Task Filipino 9

Sale
Original price ₱333.00
Current price ₱299.70
Ayon sa gabay sa pagtataya na publikasyon ng edutopia.org, kritikal sa proseso ng pagkatuto ang pagpapakita ng mga mag-aaral ng output na magpapatunay ng kanilang mga natutuhan sa bawat paksa; mahalaga ito sa pagtiyak kung natamo ang inaasahang kaalaman at kung naabot ang kahingian ng bawat aralin.Bilang inyong katuwang sa edukasyon, patuloy na tumutuklas ang Rex Book Store ng mga bagong pamamaraan upang makatulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral at upang maipabatid din sa mga guro kung paano susukatin ang mga kaalamang nakamit ng kanilang mga tinuturuan; higit sa lahat, upang makapagbigay ng tamang pamamaraan at/o kagamitan na epektibong susukat sa mga kaalaman at kasanayang natamo ng mga mag-aaral.Sa taong-pampaaralang ito, inilulunsad ng Rex Book Store ang 21C Perfomance Tasks Booklet—isang koleksiyon ng mga awtentikong gawaing pagganap na nakasalig sa pagpapaunlad ng kasanayang pang-ika-21 siglo, literasi, temang global, at mga standard na hinihingi ng Gabay Pangkurikulum.Tinutugunan ng proyektong ito ang polisiya ng Departamento ng Edukasyon na Guidelines on Classroom Assessment for the K to 12 Basic Education Program (DepEd Order no.8, s.2015), na nakatuon sa kahalagahan ng mga gawaing pagganap sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang sumusunod ang layunin ng polisiyang ito:1. Gawing kabahagi ang mga mag-aaral sa proseso ng indibidwal at kolaboratibong pagkatuto sa lahat ng pagkakataon;2. Mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na mailapat at mapakinabangan sa pang-araw-araw na sitwasyon ang kanilang mga kaalaman, pag-unawa, at mga kasanayang natamo tungkol sa paksa at mga aralin sa pamamagitan ng mga gawaing pagganap at/o output.3. Mabigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga natutuhan sa tumpak at iba’t ibang pamamaraan; at4. Mahikayat ang mga mag-aaral na magsaliksik at mailapat ang kaalaman, pagunawa, at kasanayan sa iba’t ibang konteksto kahit hindi na kailangan pa ng mga marka. Ang Paggamit:May 21C Performance Tasks Booklet mula Grade 1 hanggang Grade 10 para sa limang asignatura—Math, English, Science, Filipino, at Araling Panlipunan. Naglalaman ang bawat isang booklet ng mga gawaing pagganap na magiging katuwang ng mga guro sa paggabay sa mga mag-aaral kung paano makabuo ng mga awtentikong output. Ang mga gawaing ito ay maaaring pang-indibidwal o kolaboratibong gawain.Ang booklet na ito ay isang materyal na panturo na makapag-iisa sa pagpapaunlad ng mga kasanayang hinihingi ng Gabay Pangkurikulum ng DepEd. Tinitiyak ng bawat gawaing pagganap ang sumusunod na probisyon:a. Integrasyong Vertical at Horizontalb. Gamit ng Teknolohiyac. Pang-indibidwal at Pangkolaboratibong mga Gawaind. Differentiated Activities Naglalaman din ang mga Gawaing Pagganap ng sumusunod na bahagi:a. Pamagat ng Proyekto – isang malikhaing pagpapangalan sa partikular na Gawaing Pagganapb. Interdisiplinaryong Kaugnayan – pag-iisa-isa ng mga disiplinang maaaring maiugnay at makatulong sa pagbuo ng mga kakailanganing output.c. Deskripsiyon – isang maiksing pagpapaliwag kung tungkol saan at para saan ang bubuuing malaki o maliit na gawaing pagganap.d. Layunin – listahan ito ng mga kompetensi na lilinangin sa bawat gawain.e. Matrix ng Ika-21 Siglong Kasanayan – talahanayan ito ng mga kasanayan at literasing pang-ika-21 siglo na malilinang sa bawat hakbang na dadaanan ng mag-aaral sa pagbuo ng kanilang mga output.f. Gabay sa Guro – mga panuto ito na gagabay sa mga guro mula sa simula ng pagpapagawa hangggang sa pagpapabuo ng ouput na inaasahan sa bawat gawaing pagganap.g. Rubrics – standard o kahingian sa pagbibigay ng marka sa bawat output.

Extra Information

AUTHOR Rex Institute for Student Excellence
ISBN 33-FI-00003